אישור ההורים על השתתפות במחנה*

שם הילד*

משפחה*

ת.ז*

• ידוע לנו כי בני/ בתי מועמד/ת להשתתף במחנה נופש במסגרת עמותת “רחשי לב”.
• ידוע לנו כי מדובר בילד עם רקע רפואי המטופל בעקבות מחלה, ואנו מאשרים השתתפותו
בנופש על כל פעילויותיו.
• ידוע לנו האחריות על אובדן או נזק לרכוש הינה על המשתתף ואינה באחריות העמותה.
• בחתימתנו אנו גם מאשרים כי יידענו אתכם במצבו הרפואי המעודכן, ואנו מתחייבים להמשיך
ולעדכן עד למועד הנופש. וכן עלינו לאשר כי הילד/ה נוסע/ת בידיעת הרופא המטפל ובאישורו.
• ידוע לנו, כי הטיול יתועד, ויסוקר לצורכי רחשי לב (העלאת תמונות לאתר באינטרנט וכו')
ואנו נותנים את רשותנו לכך.

פרטי עובדת סוציאלית שעומדת בקשר עם המשפחה:

שם ומשפחה*

נייד*

דואל*

הרינו לאשר ל להשתתף במחנה שיתקיים בין התאריכים 10-14/09/2017

הוספת תמונה של הילד:


חתימת האב*

מס תז*

חתימת האם*

מס תז*

קראתי את כל הסעיפים ואני מאשר את הסכמתי עליהם